ES parama jaunuolynų ugdymui

ES parama jaunuolynų ugdymui

Prašoma Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ miško sklypui Jurbarko ir Švenčionių raj.

13,7 ha jaunuolyne auga drebulės, juodalksniai, pušys, beržrai ir eglės. Europos Sąjungos paramos prašyta 2017 metais.  2018 metais atliktas jaunuolynų ugdymas po kurio pagerėjo tikslinių medžių rūšių augimo sąlygos, miško rekreacinė būklė – patogiau vaikščioti po mišką renkant miško gėrybes.

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Planuojama gauti paramos suma 197 Eur/ha. Bendra projekto vertė 2 699 Eur.