ES PARAMA JAUNUOLYNŲ UGDYMUI

ES PARAMA JAUNUOLYNŲ UGDYMUI

UAB MABA FOREST klientams UAB Bajos miškų investicijos prašoma Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ penkiems miško sklypams Kėdainių ir Širvintų rajonuose.

18,1 ha jaunuolyne auga eglės, berželiai, drebulės ir baltaksniai. Europos Sąjungos paramos prašyta 2017 metais. Tais pačiais metais atliktas jaunuolynų ugdymas po kurio pagerėjo tikslinių medžių rūšių augimo sąlygos, miško rekreacinė būklė – patogiau vaikščioti po mišką renkant miško gėrybes.

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Planuojama gauti paramos suma 197 Eur/ha. Bendra projekto vertė 3 566 Eur.