ES PARAMA JAUNUOLYNŲ UGDYMUI

ES PARAMA JAUNUOLYNŲ UGDYMUI

kpf

Prašoma Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ miško sklypui Birštono sav. Birštono sen. Panemunio k.

2,2 ha jaunuolyne auga eglės ir berželiai. Europos Sąjungos paramos prašyta 2015 metais.  2015 – 2016 metų laikotarpyje atliktas jaunuolynų ugdymas po kurio pagerėjo tikslinių medžių rūšių augimo sąlygos, miško rekreacinė būklė – patogiau vaikščioti po mišką renkant miško gėrybes.

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Planuojama gauti paramos suma 197 Eur/ha. Bendra projekto vertė 433 Eur.